Описание: Εμαλεμΰ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Тернопільського національний технічного університету імені Івана Пулюя

 

Student Scientists Associations

Ternopil Ivan Puluj National Technical University


Офіційна інформація

Новини

Конференція

Олімпіада

Архів

Різне

 Вельмишановні відвідувачі!

З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, щодо організаційного оформлення роботи студентських наукових товариств складено програмну стратегію розвитку СНТ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

                                                                                                                                                                                                         Описание: D:\Okipny\SNT\WEB snt\WEB snt\BD04914_.gif


Положення ПРО Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя є частиною системи громадського самоврядування університету (далі – Наукове товариство).

1.2. Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету, наказів ректора університету, ухвал вченої ради та на підставі цього Положення.

1.3. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.4. У роботі Наукового товариства беруть участь студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в університеті.

1.5. Органи управління Наукового товариства формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства та організаційний механізм його діяльності визначаються цим Положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету.

1.6. Наукове товариство університету має власну символіку та власний Інтернет сайт.

 

2. МЕТА, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСИТЕТУ

 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

2.2.  Діяльність Наукового товариства здійснюється на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

2.3. Основними завданнями Наукового товариства є:

- залучення осіб, які навчаються та працюють в університеті, до науково-дослідницької роботи;

- виховання  гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта, докторанта та молодого вченого;

- підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в університеті, надання їм всебічної допомоги;

- узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють в університеті;

- створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;

- сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями;

- виконання інших завдань, які відповідають меті наукового товариства та цьому Положенню.

2.4. Відповідно до своєї мети, принципів діяльності та завдань Наукове товариство:

- координує роботу осіб, які навчаються та працюють в університеті, в наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті університету;

- організовує та проводить наукові конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;

- бере участь в розробці і реалізації проектів, які можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

- співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами інших вищих навчальних закладів, сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

- сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються та працюють в університеті, а також їх розміщенню на веб-сайті університету;

- сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються та працюють в Університеті;

- поширює серед осіб, які навчаються та працюють в університеті інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;

- за дорученням керівництва університету розповсюджує серед осіб, які навчаються та працюють в університеті інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів, конференцій тощо, а також бере участь в організації їх проведення;

- подає пропозиції до вченої ради університету щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

- співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини університету та сприяє підвищенню якості наукових досліджень;

- представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією вищого навчального закладу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

- приймає акти, що регламентує організацію та діяльність товариства;

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту університету і цьому Положенню.

2.5. Наукове товариство співпрацює з керівництвом університету, органами студентського самоврядування університету, профспілковою організацією університету, науковими та науково-дослідними установами, державними органами України, органами місцевого самоврядування, громадськими та комерційними організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСИТЕТУ

 

3.1. На рівні університету Наукове товариство поділяється на 2 структурні підрозділи: студентське наукове товариство (далі - СНТ), яке здійснює координацію науково-дослідної роботи студентів, та наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі - НТАДМВ), яке здійснює координацію науково-дослідної роботи аспірантів, докторантів та молодих вчених університету.

3.2. Рішення щодо їх діяльності приймають на загальних зборах Наукового товариства.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСИТЕТУ

 

4.1. Наукове товариство діє на рівнях університету, факультетів та кафедр відповідно до цього Положення. На факультетах можуть бути прийняті положення про Наукові товариства факультетів, що деталізують порядок функціонування Наукового товариства на факультетах університету і не суперечать цьому Положенню.

4.2. Загальні збори є основним органом управління Наукового товариства університету та в межах своєї компетенції мають право на визначення загальних засад його функціонування.

4.3. Загальні збори Наукового товариства університету є повноважними за наявності 2/3 делегованих представників Наукового товариства  факультетів та кафедр. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх.

4.4. До складу загальних зборів входять:

- проректор з наукової роботи (голова зборів);

- голова НТАДМВ (заступник голови зборів);

- голова СНТ (заступник голови зборів);

- делегати НТАДМВ;

- делегати СНТ;

- секретар зборів.

4.5. Секретар загальних зборів обирається на засіданні з числа делегатів.

4.6. Координацію роботи НТАДМВ здійснює голова НТАДМВ з числа професорсько-викладацького складу, який затверджується наказом ректора університету.

4.7. Координацію роботи СНТ здійснює голова СНТ з числа професорсько-викладацького складу, який затверджується наказом ректора університету.

4.8. Рішення загальних зборів обов’язкові до виконання всіма членами Наукового товариства Університету.

4.9. Голови НТАДМВ та СНТ мають такі повноваження:

- здійснюють загальне керівництво діяльністю НТАДМВ та СНТ;

- розподіляють обов’язки між членами НТАДМВ та СНТ;

- особисто контролюють дотримання членами НТАДМВ та СНТ цього Положення;

- звітують про діяльність НТАДМВ та СНТ на загальних зборах Наукового товариства;

-  підписують документи від імені НТАДМВ та СНТ;

-  визначають конкретні завдання відповідно до мети їх діяльності;

- є відповідальними за зв'язки НТАДМВ та СНТ зі структурними підрозділами та посадовими особами університету, представляють НТАДМВ та СНТ перед іншими органами, установами, організаціями і об'єднаннями.

 

5. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ УНІВЕРСИТЕТУ

 

5.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються та працюють в університеті, і здійснюється на добровільних засадах.

5.2. Членами Наукового товариства можуть бути особи, які навчаються та працюють в Університеті, займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в Науковому товаристві і про це написали відповідну заяву.

5.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється на загальних зборах Наукового товариства.

5.4. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

5.5. Припинення членства в Науковому товаристві здійснюється за особистою заявою.

5.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього обов'язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в пункті 5.2. цього Положення, може бути позбавлений членства.

5.7. Особа позбавлена членства у Науковому товаристві має право на апеляцію до загальних зборів Наукового товариства. Рішення загальних зборів Наукового товариства є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.8. У разі припинення особою навчання чи трудового договору в університеті або невідповідності вимогам п. 1.4 його членство в Науковому товаристві автоматично припиняється.

5.9. Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час академічної відпустки, після отримання диплома бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук за умови продовження навчання або працевлаштування в університеті.

5.10. Члени Наукового товариства університету мають право:

- обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;

- брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

- виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить Наукове товариство;

- бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;

- вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх обов'язків, визначених цим Положенням.

5.11. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не суперечать законодавству України, Статуту університету, цьому Положенню та закріплені у рішеннях загальних зборів Наукового товариства.

5.12. Члени Наукового товариства університету зобов'язані:

- дотримуватися цього Положення;

- сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на них обов'язки;

- виконувати рішення загальних зборів Наукового товариства;

- подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів Наукового товариства;

- активно брати участь у науковій роботі та заходах, організованих Науковим товариством;

- надавати керівним органам Наукового товариства інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю;

- пропагувати діяльність Наукового товариства сприяти підвищенню престижу та авторитету Наукового товариства та Університету.

5.13. Члени Наукового товариства виконують й інші обов'язки, які не суперечать законодавству України, Статуту університету, цьому Положенню та закріплені у рішеннях загальних зборів Наукового товариства.

 

 

 

6. СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ

 

6.1. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового товариства університету здійснює проректор з наукової роботи університету.

6.2. Керівництво університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

6.2. За погодженням з науковим товариством аспірантів, докторантів та молодих вчених керівництво університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з університету та їх поновлення на навчання.

6.4. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам університету.

 

7. Фінансування діяльності Наукового товариства Університету

 

7.1. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені вченою радою університету.

 

СХВАЛЕНО

на засідання

вченої ради Тернопільського національного

технічного університету імені Івана Пулюя

«22» листопада 2016 р.

Протокол №10   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

конференції трудового колективу

Тернопільського національного технічного університету

імені Івана Пулюя

«25» листопада 2016 р.

Протокол №1

На початок


Наша адреса:                                                                     e-mail:

Студентське наукове товариство

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

вулуська 56, кім. № 34 а корпус №2

м. Тернопіль, 46001

факс:+ 380 352 25-49-83

 

snt@tntu.edu.ua


  На початок